Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jeroen Kuiper is een eenmanszaak gevestigd in Witmarsum en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81624042.

Begrippen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Jeroen Kuiper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via email of op de website van . Jeroen Kuiper natuurlijkmentaal.nl een product of dienst koopt en hiermee een overeenkomst op afstand aangaat.
 3. Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via email of op de website van. Jeroen Kuiper natuurlijkmentaal.nl een product of dienst koopt.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestellingen, consulten en overige werkzaamheden van Jeroen Kuiper
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.
 4. Jeroen Kuiper mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De consument/koper ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 6. In het geval de inhoud van de overeenkomst, strijdig is met de inhoud van deze algemene voorwaarden, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.
 7. In het geval een bepaling uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend blijkt te zijn voor de consument, is de bepaling niet van toepassing.

Bestelling:

 1. Alle aanbiedingen en offertes van  Jeroen Kuiper zijn vrijblijvend.
 2. De consument/koper zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Jeroen Kuiper juist, volledig en actueel zijn.
 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten en/of producten die in de aanbieding of offerte zijn omschreven.
 4. Jeroen Kuiper is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen de consument/koper en Jeroen Kuiper komt tot stand doordat de consument/koper een product of dienst koopt via de website van Jeroen Kuiper of nadat Jeroen Kuiper een bestelling per email aan de consument/koper heeft bevestigd. Jeroen Kuiper gaat er vanuit dat de bevestiging een juiste en volledige beschrijving is van de bestelling, tenzij de consument/koper, zonder onnodige vertraging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
 2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts van toepassing als deze door Jeroen Kuiper schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De consument/koper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Herroepingsrecht

 1. Als de consument een bestelling plaatst bij Jeroen Kuiper komt er een overeenkomst op afstand tot stand. De consument heeft hierbij het recht de overeen komst te ontbinden binnen 14 dagen:
  1. te rekenen vanaf de dag van ontvangst, in het geval de bestelling een product betreft.
  2. te rekenen vanaf de dag van aankoop, in het geval de bestelling een dienst betreft. Als u als consument gebruik wilt maken van dit recht, moet u binnen de hiervoor genoemde termijn een email sturen naar info@natuurlijkmental.nlDe kosten voor het terugsturen van het product, komen voor rekening van de consument.
 2. In het geval de consument de factuur al betaald heeft, zal Jeroen Kuiper het bedrag uiterlijk binnen dertig (30)dagen na herroeping terugbetalen.
 3. Bij aanschaf van een onlinepakket gelden afwijkende regels. Het onlinepakket bestaat uit een levering van digitale inhoud (weekmenu’s) en meerdere consulten (begeleiding).Nadat de consument het intake-en anamneseformulier ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd naar Jeroen Kuiper, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De consument doet hierbij afstand van het recht van ontbinding.
 4. Voor een los consult, waarbij een consument op een bepaalde datum en tijdstip aanwezig dient te zijn op een locatie of online, is tevens het ontbindingsrecht uitgesloten. De consument heeft wel de mogelijkheid een andere persoon in de plaats te stellen

Privacy:

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Jeroen Kuiper van toepassing. Deze is te lezen via onze website natuurlijkmentaal.nlJeroen Kuiper zal de door de consument/koper verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als beschreven in de privacyverklaring.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Jeroen Kuiper zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Hoewel Ingrid Wassenaar erg tevreden cliënten heeft, kan Jeroen Kuiper niet garanderen dat de consument/koper het gewenste resultaat behaald. De consument/koper is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het voedings-medisch en/of advies.
 2. Jeroen Kuiper staat ervoor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De consument/koper levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Jeroen Kuiper, op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het ingevulde en ondertekende intake-en anamneseformulier dat de consument/koper per email van Jeroen Kuiper heeft ontvangen. Dit formulier dient uiterlijk vijf (5)dagen voor het consult in het bezit te zijn van Jeroen Kuiper. Het formulier dient aangeleverd te worden op de manier zoals beschreven in het formulier. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Jeroen Kuiper zijn ontvangen, heeft Jeroen Kuiper het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de consument/koper.
 4. In het geval de consument/koper een product heeft besteld, geldt als plaats van levering het adres dat de consument/koper aan Jeroen Kuiper kenbaar heeft gemaakt.
 5. In het geval een consument tijdens de looptijd van een (online) begeleidingstraject besluit het traject niet af te willen maken, is dit de keus van de consument en heeft hij geen recht op restitutie. Bij annulering is Jeroen Kuiper gerechtigd ook de gereserveerde tijd voor ingeplande consulten, die onderdeel zijn van een (online) begeleidingstraject , in rekening te brengen als ook de door Jeroen Kuiper verrichte werkzaamheden. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de consument.

Consulten

 1. Consulten kunnen zowel in fysieke vorm als telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.
 2. De consument/koper is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een consult met Jeroen Kuiper. Het verzoek tot het maken van een afspraak wordt door de consument/koper telefonisch, via de website of per email aan Jeroen Kuiper kenbaar gemaakt. In onderling overleg zal vervolgens een consult ingepland worden.
 3. In het geval de consument/koper verhindert is voor het consult, dient de consument/koper dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij Jeroen Kuiper. Wanneer de consument niet of niet tijdig annuleert, is Jeroen Kuiper gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen bij de consument/koper.

Betaling

 1. Bestellingen die geplaatst worden via de website, worden tijdens het bestelproces betaald via IDEAL. Voor producten en/of diensten die per email worden besteld, geldt een betalingstermijn van veertien (14)dagen na factuurdatum.
 2. De betalingsbevestiging/factuur wordt aan de consument/koper toegezonden per email.
 3. Wanneer de koper de factuur niet op tijd betaalt, is Jeroen Kuiper gerechtigd een maandelijkse rente in rekening te brengen van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De hoogte van de rente voor de consument is gelijk aan de wettelijke rente. Naast de wettelijke rente worden incassokosten in rekening gebracht van minimaal € 150,-. Voor de consument is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing.

Aansprakelijkheid

 1. Jeroen Kuiper is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Jeroen Kuiper
 2. Iedere aansprakelijkheid van Jeroen Kuiper is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
 3. Jeroen Kuiper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Jeroen Kuiper is uitgegaan van door of namens de consument/koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Jeroen Kuiper kenbaar behoorde te zijn.
 4. Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Vrijwaring

 1. De consument/koper vrijwaart Jeroen Kuiper voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Jeroen Kuiper.

intellectuele eigendomsrechten

 1. alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website natuurlijkmentaal.nlen/of social media kanalen worden getoond, berusten uitsluitend bij Jeroen Kuiper en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeroen Kuiper worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is de consument/koper niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeroen Kuiper, door haar geproduceerde werken zoals: werkwijzen, formulieren, weekmenu’s en adviezen te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 3. In geval de consument/koper zich niet houdt aan het bepaalde onder 1. en 2. is Jeroen Kuiper gerechtigd haar schade te verhalen op de consument/koper.
 4. Jeroen Kuiper mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

Geheimhouding

 1. Zowel consument/koper als  Jeroen Kuiper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie is in ieder geval de informatie waarvan is medegedeeld dat deze vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding is niet van toepassing voor zover wettelijke-of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan Jeroen Kuiper een informatieplicht opleggen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Jeroen Kuiper  gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Jeroen Kuiper en de consument/koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Klachten

 1. Als de consument/koper niet tevreden is over de begeleiding door Jeroen Kuiper, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14)dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Jeroen Kuiper.
 2. Jeroen Kuiper zal uiterlijk binnen veertien (14)dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.